!!! Nová stránka CSS Slniečko !!!

 

 

POSLANIE CSS SLNIEČKO

 

POSLANÍM CSS SLNIEČKO JE PROSTREDNÍCTVOM DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA A JEDÁLNE POSKYTOVAŤ ODBORNOU, OBSLUŽNOU A ĎALŠOU ČINNOSŤOU POMOC FYZICKEJ OSOBE, ODKÁZANEJ NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY Z DÔVODU JEJ ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ALEBO NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU A FYZICKEJ OSOBE, KTORÁ NEMÁ ZABEZPEČENÉ PODMIENKY NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB ALEBO DOVŔŠILA DÔCHODKOVÝ VEK.

SVOJE POSLANIE NAPĹŇA V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, INOVATÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI, KVALITNÝM ODBORNÝM PERSONÁLOM A DOBROU SPOLUPRÁCOU SO VŠETKÝMI ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI.

 

   VÍZIA CSS SLNIEČKO

CSS Slniečko  ponúka svoje služby už od roku 1985. Zariadenie prechádzalo po celý čas rôznymi zmenami, ktoré so sebou prinášala doba. Všetky aktivity viedli vždy k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi sociálnej služby, zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám. CSS Slniečko dosiahne do roku 2022 prostredníctvom tímovej práce založenej na potrebách súčasných a budúcich obyvateľov zariadenia a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán vysokú kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých zúčastnených.

         

Aktuálne informácie o zariadení

Názov zariadenia

Centrum sociálnych služieb Slniečko

Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby: 104

Kapacita zariadenia: 105 miest (DSS - 95, ŠZ 10)

Počet voľných miest: DSS - 1, ŠZ - 0

Štatutár:  PhDr. Jana Pukalíková            

Počet zamestnancov: 98