Názov zariadenia

Centrum sociálnych služieb Slniečko

                                                                                                      Druh sociálnej služby

  1. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
  2. Podporná služba                                 

Domov sociálnych služieb

Forma: celoročná pobytová

Cieľová skupina: fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008.

Predmet činnosti:  V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Špecializované zariadenie

Forma: celoročná pobytová

Cieľová skupina:  fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Predmet činnosti:  V špecializovanom zariadení sa poskytuje  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Jedáleň

Forma: osobný odber alebo donáška stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Predmet činnosti: stravovanie

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.